Документи на ДГ

Документи на ДГ - общи

Етичен кодекс на ДГ "Мечта" гр. Кюстендил

Актуализиран на заседание на педагогическия съвет с протокол №1/13.09.2023 година

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2025 ГОДИНА

Стратегията е приета на заседание на ПС с протокол №1 от 13. 09.2023 година и на заседание на Обществен съвет с протокол №4 от 14.09.2023 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ за учебната 2023/2024 година

Утвърдена със заповед №489/14.09.2023 година на Директор на ДГ "Мечта"

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ МЕЧТА “ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Приет на заседание на ПС с протокол №1/13.09.2023 година

П Р А В И Л Н И К З А Д Е Й Н О С Т Т А НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ 2023/2024 година

Правилник е издаден на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО и актуализиран с протокол №1/13.09.2023 година на заседание на ПС

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОНННАТА ДЕЙНОСТ В ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Приет на заседание на педагогическия съвет с протокол №1/13.09.2023 година

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ДГ „МЕЧТА“

Актуализирани с протокол №1/12.09.2022 година на ПС

ПРОГРАМА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В ДГ“МЕЧТА“

Програмата е създадена на основание чл. 6, от Наредба за приобщаващото образование и е приета от Педагогическя съвет с протокол № 1/13.09.2023 г.

ГОДИШЕН ПЛАН за работа с родители в ДГ „Мечта” за учебната 2023/2024 година

Утвърден със заповед №510/14.09.2023г. на Директор на ДГ " Мечта"

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 ГОДИНА
ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И МЕХАНИЗЪМ ЗА ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА В ДГ "МЕЧТА" ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приети на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата от уязвимите групи в ДГ "Мечта" за учебната 2022/2023 година

приета на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Програма за предотвратяване на отпадането от образователната система на децата записани за задължително предучилищно образование учебна 2022-2023 година

приета на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ МЕЧТА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДГ „МЕЧТА“ ГРАД КЮСТЕНДИЛ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

Утвърденa със заповед №502/12.09.2022 година
Програмата е приета на заседание на Педагогическия съвет с протокол №1/12.09.2022 година

План за образователна интеграция на децата от етническите малцинства за учебната 2022/2023 година

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

Годишен план за работа с родители в ДГ „Мечта” за учебната 2022/2023 година

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОНННАТА ДЕЙНОСТ В ДГ „МЕЧТА“ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

План на координационния съвет за противодействието на тормоза и насилието в ДГ „МЕЧТА“ за учебната 2022/2023г.

приет на заседание на ПС с протокол №1/12.09.2022 година
Утвърден със заповед №502/12.09.2022 година

 
 
Powered by Phoca Download

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search