Квалификация на персонала

Информация за предстоящи обучения

  1. Тема на обучението.

„Успешна адаптация на децата от първа група в детската градина“

  1. Място на провеждане.

ДГ „Мечта“

  1. Период на провеждане.

12 октомври 2022 година

  1. Начален и краен час.

начален час 17.30 ч.

 краен час 19.00ч.

  1. Наименование на обучителната организация.

Обучение (вътрешна квалификация) на ДГ „Мечта“

  1. Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие.

15

ДГ 'Мечта' Кюстендил

официален сайт на детската градина

Search